پروژه همکاری با شرکت نفت قشم 

پکیج کامل شامل مخزن، پمپ، تانک مانیتورینگ جهت تخلیه هدر مخازن چند میلیون متری شرکت سرمایه گذاری نفت قشم و بارگیری در ترک تانک