نیروی انتظامی

پروژه همکاری با نیروی انتظامی:

  • ساخت باکس سوخت رسان
  • سوخت رسانی در شهر بصورت اضطراری
  • حمل آسان
  • گنجایش مخزن طبق نیاز مشتری