ایرانخودرو دیزل

پروژه در حال همکاری با ایرانخودرو دیزل:

  • ساخت جایگاه تک سکو